Sayfalar12345...10...Son »

 

Sınıf Öğretmenlerinin Algılarına Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki

arastirma.fw

Bekir BULUÇ, Sınıf Öğretmenlerinin Algılarına Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2009, Cilt 15, Sayı 57, ss: 5-34 Anahtar sözcükler: Liderlik, dönüşümcü ve etkileşimci liderlik, örgütsel bağlılık   Bekir BULUÇ, Sınıf

Transformational Leadership and Knowledge Sharing in ICT Based Organizations in Nigeria

makale.fw

There is an emerging shift in the knowledge management discourse especially as it relate to the sharing component of the construct. The thinking is that since knowledge sharing involves transfer and use of knowledge among the individuals at work, the

Effect of transformational leadership on employees’ job satisfaction and organizational commitment in banking sector of Lahore (Pakistan)

makale.fw

The study was conducted with a purpose to investigate the relationship between transformational leadership and job satisfaction and organizational commitment of employees working in banking sector of Lahore (Pakistan). A 5 point Likert scale questionnaire, consisting of 35 items, divided

Dimensions of transformational leadership: Conceptual and empirical extensions

dergi-makalesi.fw

This study identified aspects of transformational leadership theory that have resulted in a lack of empirical support for the hypothesized factor structure of the model, and very strong relationships among the leadership components. We proposed five more focused subdimensions of

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU

kanun.fw

Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözlemleri Kanunu'nun uygulamalarına yönelik ikincil mevzuatı oluşturmak, standart dokümanlar ve formlar aracılığı ile kamu alımları sürecinde koordinasyonu sağlamak, Kamu İhale Bülteni'ni yayınlamak, ihale sürecine ilişkin itirazen şikayetleri incelemek Kamu İhale Kurumu’nun yetkilerindendir

Euro‐Dolar Paritesi ve Reel Döviz Kuru’nun İMKB 100 Endeksi’ne Etkisi

makale.fw

Bu çalışmada; İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören hisse senedi fiyatları ile Euro‐Dolar Paritesi ve Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi arasındaki ilişki “Çoklu Doğrusal Regresyon” ile ilişkinin yönü ise “Granger Nedensellik Testi” ile incelenmiştir. Veri seti olarak, 2000 yılının Ocak

Döviz Kuru ve İMKB 100 Endeksi İlişkisi

makale.fw

Döviz kurları ve hisse senedi fiyatları arasındaki ilişkiye yönelik “geleneksel” ve “portföy dengesi” yaklaşımları olmak üzere iki yaklaşım bulunmaktadır. Geleneksel yaklaşıma göre döviz kurunun değişmesi firmaların kârlılığını etkileyerek hisse senedi fiyatlarında bir değişmeye neden olmakta ve bu iki değişken arasında

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU

kanun.fw

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun sistematiği, 1615 sayılı Gümrük Kanunu’ndan tamamen faklı bir yapı göstermektedir. 1615 sayılı Gümrük Kanunu’nda gümrük rejimleri bütün işlemleriyle bir arada yer almakta, her rejimin beyan, muayene ve işlemleri ayrı ayrı düzenlenmekteydi. 4458 sayılı Gümrük Kanunu, eşyanın Türkiye

KENT VE SUÇ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE

makale.fw

Kentler tarih boyunca suçla birlikte anılmıştır. Heterojen ve kalabalık yapısı, sosyal kontrolün zayıf oluşu, zenginlik ve servetin kaynağı oluşu kentleri suç işlemek için cazip alanlar haline getirmektedir. Diğer taraftan, güvenli bir kent kentsel gelişmenin temelini oluşturmaktadır. Bir kentte yaşayanların, can

TÜRKİYE’DE SUÇ ORANLARININ SÜREKLİLİĞİ

dergi-makalesi.fw

Bu çalışmada Türkiye’deki 81 ilde gerçekleşen suç oranları (1998–2006) yakınsaması birim kök süreklilik metodolojisi uygulanarak incelenmiştir. IPS (Im Peseran Shin) testlerinde yaralama, dolandırıcılık, kaçakçılık, icra iflas kanununa karşı gelme, uyuşturucu madde kullanımı ve imali ile rüşvet suçları için birim kökün

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği

kanun.fw

Bu Yönetmeliğin amacı, ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artırılması gibi nedenlerle 4857 sayılı İş Kanununun 63 üncü maddesinde belirtilen haftalık normal çalışma süresinin dışında yapılacak fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışmaya ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

UFRS’YE GÖRE CARİ DÖNEM BİLANÇO VE GELİR TABLOSUNUN HAZIRLANMASI

dergi-makalesi.fw

Dünya genelinde çok sayıda ülke, işletmelerin finansal raporlarını Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından yayınlanan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)’na uygun olarak hazırlanmasını istemeye başlamıştır. Türkiye’de de yakın bir gelecekte finansal raporların hazırlanmasında UFRS’nin yürürlüğe girmesi beklenmektedir. ..