Sayfalar12345...1020...Son »

 

The Interaction of Distributed Leadership and Organizational Commitment in Schools: A Qualitative Study

In this study, it is aimed to determine if there is distributed leadership or not in schools and then to find out the attribution of the distributed leadership applications on organizational commitment. The research is conducted using qualitative method and the data

A comparative analysis of strategic plans of forestry faculties in Turkey

Abstract: Strategic planning, with a future-focused approach, contributes to realizing to higher education institutes’ functions, such as directing change and being pioneer to society in a systematic and sustainable way. However, it is inevitable for higher education institutes to have different priorities

TÜRKİYE’NİN İKİNCİ 500 BÜYÜK ŞİRKETİNİN MİSYON VE VİZYON İFADELERİNE GÖRE GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİ

Misyon ifadesi bir örgütün var oluş nedeni, vizyon ifadesi ise örgütün gelecekte ulaşmak istediği yerin bir görüntüsüdür. Örgütlerin misyon ve vizyon ifadelerinde risk alma, liderlik, yenilikçilik, yaratıcılık, güçlülük, proaktiflik, araştırma ve geliştirme, başarı ve rekabetçilik gibi bir takım kavramlara vurgu yapılmaktadı...

BEŞ YILDA NE DEĞİŞTİ?: ÜNİVERSİTELERDE STRATEJİK PLANLAMA ÇALIŞMALARI

Bu bildiri, 5. Bilgi Yönetim ve Ekonomi Kongresi’nde sunulan “Üniversitelerde Stratejik Planlama Çalışmaları: Misyon, Vizyon ve Temel Değerler Ekseninde Karşılaştırmalı Bir Analiz” başlıklı bildirinin devamı niteliğindedir. 2006 yılında gerçekleştirilen söz konusu analizde, 26 Mayıs 2006 tarih ve 26179 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu

ÖRGÜTLERDE MİSYON VE VİZYON KAVRAMLARININ ÖNEMİ

20. yüzyılın sonlarına doğru küreselleşmenin etkisi, teknolojik gelişmeler, yönetim anlayışı- nın ve müşteri beklentilerinin değişmesi, yoğun rekabet ortamının var olmasıyla birlikte örgütler stratejik yönetim anlayışını uygulamak zorunda kalmışlardır. Bu sebeple, stratejik...

ÜNİVERSİTELERİN MİSYON İFADELERİNİN TEMATİK OLARAK İNCELENMESİ

Bu araştırmada, Türkiye’deki üniversitelerin misyon ifadelerinde kullandıkları öğeleri tematik açıdan değerlendirmek, bu öğelerden hangilerinin ne sıklıkla kullanıldığını ve benzerliklerini açık bir şekilde ortaya koymak amaçlanmaktadır. Bu amaçla Türkiye’deki 103 devlet ve 65 vakıf üniversitesinin web sayfalarında yer alan misyon ifadeleri araştırmanın çalışma evrenini oluşturmuştur.

Gelişen Teknolojiyle Birlikte Değişen Pazarlama Yöntemleri ve Dijital Pazarlama

Teknolojinin değişim hızı ve yenilenme süreci, her geçen gün çok daha hızlı bir şekilde ilerlemektedir. Teknolojinin devinim hızının yükselmesi ve her yeniliğin bir değişimi beraberinde getirmesi neticesinde, sosyal yaşamın içinde ve kurumsal hayatın işleyişinde büyük farklılıklar meydana gelmiştir...

İşletmelerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çalışmalarının Marka Algısı Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi

Hızla değişen dünyada, işletmeler bir yandan toplumsal sorunların çözümüne yönelik faaliyetlerde bulunarak sosyal sorumluluklarını yerine getirirken diğer yandan da tüketicilerin duygusal beklentilerini karşılayarak kurumsal imajlarını ve marka algılarını olumlu şekilde yansıtmaya çalışmaktadırlar. Bu faaliyetler zaman içerisinde değişim sürecinden geçerek sosyal sorumluluk amacı yerine

Importance of Social Media as Communication Channel in Bank Marketing

Simplex transmission means such as advertisement and other promotion activities are no longer efficient for the banks. To increase the efficiency in promoting and communicating, simplex transmission activity should be converted to a communication activity. Target is not the “mass” but the

TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜNDE BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ ÇABALARI; MEDTRONİC MEDİKAL FİRMASI ÖRNEĞİ

Bu çalışmada; modern pazarlama anlayışı içerisinde yer alan bütünleşik pazarlama iletişimi konusu ve pazarlama iletişimi faaliyetleri incelenmiştir. Geleneksel pazarlama faaliyetlerinin yetersiz kalması sebebiyle firmalar pazarlamaya yeni bir anlayış getirmek zorunda kalmış ve tek taraflı pazarlama faaliyetlerinden vazgeçerek diyalog unsurunun ve iletişimin ön plana çıktığı

SÜRDÜRÜLEBİLİR SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI VE SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI ETKİNLİĞİNİN ÖLÇÜMÜ

Bilgi teknolojileriyle birlikte hayatımıza giren ve önemli yer edinen sosyal medya, her yaştan pek çok kullanıcının sosyal çevresini genişletme, iletişim kurma, bilgi edinme, bilgi ve deneyimlerini paylaşma ve boş zamanlarını değerlendirme gibi farklı amaçlarla kullandığı iletişim platformlarıdır. Son yıllarda sosyal medyanın yaygın olarak kullanılması,

YENİ MEDYA ARAÇLARINDA GÖRSEL İLETİŞİM: OTOMOBİL MARKALARININ SOSYAL MEDYA KULLANIMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Bilgisayar ve internet teknolojilerinde yaşanan hızlı değişim özellikle de yeni nesil web 2.0 sisteminin tanımlanmasıyla birlikte medya kavramı ve anlayışında yeni bir dönem başlamıştır. Medya kavramı artık geleneksel ve yeni medya olarak sınıflandırılmaktadı...