657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU

kanun.fw

Kanun Numarası : 657

Kabul Tarihi : 14/7/1965

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 3044

657  SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU 

Madde 1 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK – 12/1 md. Aynen kabul 15/5/1975 – 1897/1 md.)
Bu Kanun, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya  Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanır.
Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu Kanunda belirtilen özel hükümler uygulanır.

4857 sayılı iş kanunu

kanun.fw

Kanun Numarası : 4857

Kabul Tarihi : 22/5/2003

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/6/2003 Sayı : 25134

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42

4857 sayılı iş kanunu

Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemektir.

 

EFFECTS OF CLIMATE CHANGE AND ARIDITY ON ERGENE RIVER BASIN WATER PRODUCTIVITY

konferans.fw

EFFECTS OF CLIMATE CHANGE AND ARIDITY ON ERGENE RIVER BASIN WATER PRODUCTIVITY

International conferance on climate change and midle east past, present and future

20-23 november Istanbul

Prof. Dr. M. Doğan KANTARCI
Istanbul University, Faculty of Forestry, Department of Soil Science and Ecology

Bahçeköy-Istanbul-Turkey

(mdkant@istanbul.edu.tr)

ABSTRACT
The annual mean temperature in the temperate zones in Northern Hemisphere has  increased by 1.4C due to the changes in climate and it is expected that this increase will reach 2.5C in the near future. At present, the mean annual temperature increase of 1.4C leads to a net increase of around 2.0-2.5C during the hot months of summer; resulting in increased evaporation from the water and soil surfaces while amplifying the transpiration from the plant leaves. Atmospheric CO2has reached 376 ppm as of year 2000 leading to a green-house effect and melt-down of glaciers, increased frequency and magnitude of hurricanes in oceans. Meanwhile, high mountains in Turkey also lost glaciers, large lakes such as Lake Tuz and Lake Burdur shrank, and shallow lakes such as Lake Akşehir and Lake Eber vanished. Increased evapo-transpiration could further expand the impact of the increase in temperatures by leading to escalation of summer aridity, potential harms on forests and agricultural lands, detrimental effects on fruit trees and vineyards, and amplified need for irrigation

Ergene River basin, which is the major river basin in the central plains of Thrace region of Turkey, occupies 1 453 739 hectares. Agricultural land of this basin covers 73.4% and is a lowaltitude land (<300m). Mountainous area, which provides water for irrigation reaches ~1000m and together with the forests, covers 19.3% of land. Currently, irrigated agriculture is performed on 123 827.86 hectares and this has been projected to be increased by another 257 493 hectares. The required water for irrigation of this land is 988 780 000 m3 and will reach 1 914 590 000 m3 by the projected increase in irrigated agricultural land. Together with the water required for drinking and house-hold use, total amount of water resources should reach 2 149 600 000 m3 in near future.
Lüleburgaz Meteorological Station is located in the heart of Ergene River Basin and represents the most arid site. The analysis of the meteorological data from 1993 to 2005 has shown that the mean increase in temperature over the last 12 years was 1.2C compared to the means between 1929 and 1970. Meanwhile, the temperature increase during the same period in time in other urban centers in the basin such as Edirne was +0.3C, in Kırklareli +0.2C, in Çorlu +0.4C, and in Tekirdağ +0.4C. Annual precipitation changes by ±5%. Taken together, water production in Ergene Basin decreased by 765 million m3 between 1993 and 2005 compared to 1929-1970 and annual water deficit reached 798 million m3.

The majority of deficit in water is observed in and around agricultural lands (726 million m3). These data suggest that the Ergene Basin is going through a very severe aridity and the model represented by Ergene Basin in this study demonstrates the dangerous transition of low agricultural lands to arid areas as a result of climate changes

EFFECTS OF CLIMATE CHANGE AND ARIDITY ON ERGENE RIVER BASIN WATER PRODUCTIVITY

OKALİPTÜS DENEME ALANLARINDAKİ İNCELEMELER VE DEĞERLENDİRMELER

bulten.fw

M. doğan KANTARCI, 2006,

Okaliptüs Deneme Alanlarındaki İncelemeler ve Değerlendirmeler (sh.31 -36) ile
sonuçlara katkı (sh.38-39)
Okaliptüs Plantasyonlarında dikim alanında verilen gübre çeşidi ve dozunun gelişme üzerine etkileri
Araştırma Kitabı, S.Tüfekçi, N. Özkurt, A. Özkurt, E. Yılmaz –
Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü yay. Nu. 43, Teknik Bülten nu. 25, ISSN 1300-7912-Tarsus

OKALİPTUS ORMANI

DAĞLIK ARAZİDE TEMİZ VE DÜZENLİ SU URETİMİ

dergi.fw

Dağlık arazide temiz ve düzenli su uretimi

YAYIN YERi: Çevre ve Mühendis Dergisi Ekim 2007 sayı 28 (63-66)ISSN 1307- 3613

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yayın Organı 22.10.2007 Ankara

DAĞLIK ARAZİDE TEMĠZ VE DÜZENLİ SU ÜRETİMİNDE

ORMANLARIN VE ORMANCILIĞIN ETKİSİ

Prof. Dr. M.Doğan Kantarcı

2007-4. Dağlık arazide temiz ve düzenli su uretimi

TÜRKİYE’ DE ISINMA / KURAKLAŞMA ( İKLİM DEĞİŞİMİ ) SÜRECİNDE ORMANLARIN GELİŞTİRİLMESİ, OTLAKLARIN ISLAHI VE TOPRAKLARIN KORUNMASININ SU ÜRETİMİNİN ARTIRILMASINA ETKİSİ

dergi-makalesi.fw

TÜRKiYE’ DE ISINMA / KURAKLAŞMA   ( iklim değişimi )  SÜRECiNDE ORMANLARIN GELİŞTİRİLMESİ, OTLAKLARIN ISLAHI VE TOPRAKLARIN KORUNMASININ SU ÜRETİMİNİN ARTIRILMASINA ETKİSİ

M. DOĞAN KANTARCI

YAYIN YERi : Mühendislikte, Mimarlıkta ve Planlamada ÖLÇÜ Dergisi Haziran 2007 (86 – 94)
TMMOB istanbul il Koordinasyon Kurulu – istanbul
TÜRKİYE’ DE

2007-2. Isınma kuraklaşma sürecinde ormanlar ve su üretimi

Başarının Temel Aktörleri: Vizyoner Liderler

dergi-makalesi.fw

Yasemin TEKİN, Rüya EHTİYAR,

Başarının Temel Aktörleri: Vizyoner Liderler,

Yaşar Üniversitesi Dergisi, cilt: 24, Sayı:6, 2011

Kaynak: http://journal.yasar.edu.tr/

Yirmi birinci yüzyıl işletme yönetimi mevcudu korumaya yönelik zihniyetten sıyrılmayı, fırsatları küresel  düzeyde yaratmayı ve köklü değişimlere hazır olmayı ön plana çıkaran dinamik bir yaklaşımdır. Geçmişte olduğu  gibi geleneksel örgüt yapıları ile işlemek, hızla değişen ve karmaşık yapıdaki bir çevreye cevap verebilmek için  yeterli olmamaktadır. Özellikle liderliğin vizyon ile özdeşleştiği günümüzde liderlik tanımları liderin özellikleri,  vizyonu oluşturma ve sürdürme konuları ile betimlenmektedir. İçinde bulunduğumuz dönem vizyoner bakış  açısının yönetime hakim olduğu bir dönemdir….

Başarının Temel Aktörleri: Vizyoner Liderler

İşletmelerde Dönüştürücü Liderlik Davranışlarının Analizi

yuksek-lisans-tezi.fw

 

Mehmet ERDAL,

İşletmelerde Dönüştürücü Liderlik Davranışlarının Analizi,

Yüksek Lisans Projesi,

T.C.  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı,

Kahramanmaraş Ocak – 2007

Kaynak: http://www.kuey.net/

lİşletmelerde Dönüştürücü Liderlik Davranışlarının Analizi

İşletmeler sürekli olarak yönetim kademesinde gelişen ve değişen süreçlere ayak  uydurabilecek yönetici veya başka bir ifadeyle lider ihtiyacı hissetmişlerdir.Bu kapsamda bu çalışmada önce liderlik kavramı ve özellikleri incelenmiş, daha sonra dönüştürücü liderlik davranışları araştırılmıştır….