Author Archives: admin

soft law and the global financial system

    The global financial crisis of 2008 has given way to a proliferation of international agreements aimed at strengthening the prudential oversight and supervision of financial market participants. Yet how these rules operate is not well understood. Because international financial

Exploring the travel behaviors of inbound tourists to Hong Kong using geotagged photos

İnsight into tourist travel behaviors is crucial for managers engaged in strategic planning and decision making to create a sustainable tourism industry. However, they continue to face significant challenges in fully capturing and understanding the behavior of international tourists.

Delegation and pooling in international organizations

We conceive authority of an international organization as latent in two independent dimensions: delegation by states to international agents and pooling in collective decision making bodies. We theorize that delegation and pooling are empirically as well as conceptually different. Delegation

Climate Clubs: Overcoming Free-riding in International Climate Policy

   Notwithstanding great progress in scientific and economic understanding of climate change, it has proven difficult to forge international agreements because of free-riding, as seen in the defunct Kyoto Protocol. This study examines the club as a model for international climate policy.

ULUSLARARASI HUKUK VE TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ AÇISIYLA İNCİRLİK ÜSSÜ’NÜN KULLANIMINA DAİR BAZI TESPİTLER

Bu çalışmada uluslararası hukuk ve Türkiye-ABD ilişkileri bağlamında eleştirel bir bakış açısıyla İncirlik Üssü’nün kullanımına dair bazı tespitler ele alınmaya çalışılmıştır. Tezin amacıkuruluşundan itibaren Türkiye-ABD ilişkilerinde temel unsur olarak yer alan İncirlik Üssü’nün, hukuki statüsünü bu statü kapsamında uluslararası hukuk

FİLİSTİN HALKININ ULUSLARARASI HUKUK KAPSAMINDA BAĞIMSIZ BİR DEVLET KURMA VE KENDİ KADERİNİ TAYİN ETME HAKKI

Filistinlilerin öz vatanında bir İsrail Devleti’nin kurulmasından bu yana, Filistin halkına diğer ülke halklarına tanınan bağımsız devlet kurma ve kendi kaderini tayin etme hakkıyla ilgili düşünme fırsatı dahi verilmemişti. Bu nedenle Filistinliler, bazen askeri, bazen de siyasi mücadeleler ile haklarını

ULUSLARARASI HUKUKTA İNSANİ MÜDAHLE VE IRAK ÖRNEĞİ

İnsani müdahalenin konusu Birleşmiş Milletler Antlaşması’nda kuvvet kullanımının yasaklanması ile gerçekleşmiştir. Kuvvet kullanımının yasaklanması ile birlikte, eskiden var olan tüm kuvvet kullanma yöntemleri gibi insani müdahale de bu yasağın kapsamında kalmıştır. BM Antlaşması gereğince çözmeye zorlamayacağını ifade eden madde

ULUSLARARASI HUKUKTA DENİZ YOLUYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN YASA DIŞI GÖÇ İLE MÜCADELE

Bu çalışmada, deniz yoluyla gerçekleştirilen yasa dışı göç ile mücadele alanındaki uluslararası düzenlemeler incelenmiş ve mücadele kapsamında devletlerin yetki ve yükümlülüklerinin hukukî çerçevesi çizilmiştir. Devletler açısından istenmeyen bir durum olan yasa dışı göçün uluslararası niteliği ve gerçekleştiği bölgede birden fazla

ULUSLARARASI HUKUKTA NÜKLEER PROGRAMLAR: İRAN ÖRNEĞİ

 Enerji, gelişmiş ve gelişmekte olan bütün ülkelerde ekonomik faaliyetlerin önde gelen koşuludur. 18. Yüzyıldan itibaren, teknoloji, iletişim ve sanayi sektöründe, çok önemli bilimsel ve teknik gelişmeler yaşanmıştır. Nükleer enerjinin keşfi bu gelişmelerin en önemlilerinden biri olmuştur. Tükenmekte olan fosil kaynaklara

PROHIBITED WEAPONS IN INTERNATIONAL LAW AND AIR FORCE IMPLICATIONS

 In my study, the implications of prohibited or restricted weapons in international law are examined in the field of international relations with their applications in air forces. The law of weaponry has an important place as a sub-branch of international

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ BAĞLAMINDA İŞKOLİKLİK DAVRANIŞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Yapılan çalışmalar örgütsel politika ve uygulamaların bireylerin işkoliklik davranışlarının ortaya çıkmasında ve sürekli hale gelmesinde etkili olduğunu ileri sürmektedir. Dolayısıyla söz konusu örgütsel uygulamaların hangi mekanizmalar aracılığıyla işkoliklik olgusunu etkilediğini tartışmak anlamlı bir çaba olacaktır. Bu doğrultuda çalışmamızın amacı işkolik davranışları destekleyen insan kaynakları yönetimi

SAHİP OLDUKLARI PSİKOLOJİK SERMAYENİN ÖĞRETMENLERİN İŞTEN AYRILMA NİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

   Bu çalışmada sahip olunan psikolojik sermayenin öğretmenlerin işten ayrılma niyetleri üzerine etkisinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bulunan okullarda 2014–2015 eğitim-öğretim yılında görev yapmakta olan öğretmenler arasından yansız olarak seçilmiş 27 okulda çalışan 302 öğretmen oluşturmaktadır. Nicel veriler SPSS 22