Category Archives: Dergiler

soft law and the global financial system

    The global financial crisis of 2008 has given way to a proliferation of international agreements aimed at strengthening the prudential oversight and supervision of financial market participants. Yet how these rules operate is not well understood. Because international financial

Exploring the travel behaviors of inbound tourists to Hong Kong using geotagged photos

İnsight into tourist travel behaviors is crucial for managers engaged in strategic planning and decision making to create a sustainable tourism industry. However, they continue to face significant challenges in fully capturing and understanding the behavior of international tourists.

Delegation and pooling in international organizations

We conceive authority of an international organization as latent in two independent dimensions: delegation by states to international agents and pooling in collective decision making bodies. We theorize that delegation and pooling are empirically as well as conceptually different. Delegation

Climate Clubs: Overcoming Free-riding in International Climate Policy

   Notwithstanding great progress in scientific and economic understanding of climate change, it has proven difficult to forge international agreements because of free-riding, as seen in the defunct Kyoto Protocol. This study examines the club as a model for international climate policy.

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ BAĞLAMINDA İŞKOLİKLİK DAVRANIŞI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Yapılan çalışmalar örgütsel politika ve uygulamaların bireylerin işkoliklik davranışlarının ortaya çıkmasında ve sürekli hale gelmesinde etkili olduğunu ileri sürmektedir. Dolayısıyla söz konusu örgütsel uygulamaların hangi mekanizmalar aracılığıyla işkoliklik olgusunu etkilediğini tartışmak anlamlı bir çaba olacaktır. Bu doğrultuda çalışmamızın amacı işkolik davranışları destekleyen insan kaynakları yönetimi

SAHİP OLDUKLARI PSİKOLOJİK SERMAYENİN ÖĞRETMENLERİN İŞTEN AYRILMA NİYETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

   Bu çalışmada sahip olunan psikolojik sermayenin öğretmenlerin işten ayrılma niyetleri üzerine etkisinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bulunan okullarda 2014–2015 eğitim-öğretim yılında görev yapmakta olan öğretmenler arasından yansız olarak seçilmiş 27 okulda çalışan 302 öğretmen oluşturmaktadır. Nicel veriler SPSS 22

ANALYSIS OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR STUDIES IN TURKEY

 This study aims to analyze the graduate theses on organizational behavior studied in Turkish Social Sciences Institutes and Educational Sciences Institutes in frame of determined criteria list and reveal the existing condition of thesis on organizational behavior using Electronic Archive of Turkish

POZİTİF ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ DEĞİŞKENLERİ İLE YENİ ARAŞTIRMA MODELLERİ GELİŞTİRME ARAYIŞLARI

 Bu araştırmanın amacı, yazında 2000’li yıllardan sonra önemi giderek artan pozitif örgütsel davranış değişkenlerinin (ümit, iyimserlik, dayanıklılık ve öz-yeterlilik) işletmeler açısından önemini vurgulayarak, çalışan davranışları üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır. Araştırma modeli çerçevesinde, pozitif örgütsel davranış değişkenleri ile ilişkili olabilecek iki olumsuz çalışan davranışı (“sinizm”

Göreve ve İnsana Yönelik Liderlik Tarzlarının Örgütsel Bağlılık, İş Performansı ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkileri

   Bu çalışma, liderlik tarzlarının çalışan tutumları üzerindeki etkisini incelemektedir. Bu kapsamda çalışmada, göreve yönelik liderlik ile insana yönelik liderliğin örgütsel bağlılık, iş performansı ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkileri incelenmektedir. Araştırma sonuçları liderin göreve yönelik ilgisinin çalışanların örgütsel bağlılığını pozitif yönde etkilediğini

Türkiye’de Örgütsel Davranış Araştırmalarındaki Yönelimler: Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi Örneği

 Örgüt içindeki çalışanların gösterdikleri gayret, sahip oldukları bilgi, beceri ve yetenekler örgütlerin amaçlarına ulaşmasını etkilemektedir. Sadece örgüt içindeki çalışanlar değil, çalışanların birbirleriyle olan etkileşimleri de örgütlerin verimliliği, kârlılığı ve uzun ömürlülüğü üzerinde belirleyici olmaktadır. Bu nedenle örgütü etkileyen birey ve grupların davranışlarını

OKUL ÖRGÜTLERİNDE MOBİNGE MARUZ KALAN ÖĞRETMENLERİN BAŞA ÇIKMA DAVRANIŞINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ESKİŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ)

Bu çalışmada mobinge maruz kalan öğretmenler beş aşamalı bir içerik analizi yoluyla incelenmektedir. Araştırma verileri, 2014-2015 eğitim öğretim yılında, Eskişehir ilindeki eğitim kurumlarında görev yapmakta olan yönetici ve öğretmenlerden toplanmıştır. Ön görüşme sonucunda 10 öğretmen mobinge maruz kaldığını ifade etmiştir. Okullarda,

Mobing, Algılanan Örgütsel Adalet ve Tükenmişlik İlişkileri Üzerine Bir Alan Araştırması

 Özet: Bu çalışmada, mobing, tükenmişlik ve algılanan örgütsel adalet arasındaki ilişkilerin bankacılık sektöründe incelenmesi amaçlanmıştır. Modeli test etmek amacıyla demografik değişkenler dışında 35 soruluk bir ölçek kullanılmıştır. Araştırmanın verileri Diyarbakır, Batman ve Mardin illerinde faaliyet gösteren bankaların (kamu, özel ve