Category Archives: İstatistikler

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KARLILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN PANEL VERİ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ : TÜRKİYE ÖRNEĞİ

   Bu çalışmada Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren mevduat bankalarının karlılığı etkileyen faktörler 2004-2014 dönemi için incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda öncelikle serilerin durağanlık mertebeleri birim kök testleri ile araştırılmıştır. Bu kapsamda karlılığı etkileyen faktörler, iki farklı model aracılığıyla tahmin edilmiştir...

Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi: Silifke’de Görev Yapan Sağlık Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma

Tükenmişlik; özellikle mesleğinin gereği insanlar ile etkileşimi yüksek olan doktor, hemşire, öğretmen, avukat, satış temsilcileri ve bankacılar gibi meslek gruplarında görülmektedir. Çalışan kişilerde oluşan ve strese cevap olarak verilen, süreklilik arz eden bir kronik hassasiyet durumu olarak ifade edilmektedir. Özellikle

İLKÖĞRETİM 6-8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN İSTATİSTİK VE OLASILIK ÖĞRENME ALANINDA ZORLANDIKLARI KAVRAM VE KONULARIN BELİRLENMESİ

Bu araştırmanın amacı; ilköğretim 6-8. sınıf öğrencilerinin istatistik ve olasılık öğrenme alanındaki zorlandıkları kavramları belirlemek ve bunların nedenlerini saptamaktır. Bu amaç doğrultusunda, anlama güçlüklerini belirlemek üzere bir anket geliştirilmiş ve anket sonuçlarına göre öğrencilerle yarı yapılandırılmış mülakatlar yapılmıştır. Araştırmada nitel

VERİ ANALİZİ EL KİTABI

VERİ ANALİZİ EL KİTABI SOSYAL BİLİMLER İÇİN VERİ ANALİZİ Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK VERİ ANALİZİ EL KİTABI ISBN 978-975-6802-74-8 DOI 10.14527/9789756802748 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. © 2017, PEGEM AKADEMİ YAYINA GİT>>>

APPLICATION OF ROBUST STATISTICS ON A CRUDE DISTILLATION UNIT

 Refineries are highly complex and integrated systems, separating and transforming crude oil into valuable products. One of the most important processes in refineries is the Crude Distillation Unit (CDU) process, in which raw crude oil is separated into various fractions to

KÜRESEL İKLİM MODELLERİNİN YAĞIŞ VE SICAKLIK TAHMİNLERİNİN İSTATİSTİKSEL ÖLÇEK İNDİRGEMESİ

   Küresel İklim Modellerinin Yağış ve Sıcaklık Tahminlerinin İstatistiksel Ölçek İndirgemesi” başlıklı tez kapsamında, küresel boyuttaki düşük alansal çözünürlüğe sahip atmosferik parametrelerin, Güney Ege bölgesinde istasyon bazında ölçülmüş yağış ve sıcaklık değerleri ile ilişkileri incelenmiş ve geliştirilen istatistiksel yöntemlerle istasyonların

MODÜLER UZAYLARDA İSTATİSTİKSEL A-TOPLAM SÜRECİ VE KOROVKIN TEOREMİ

Bu doktora tezinde ilk olarak tez içerisinde kullanılacak olan bazı önemli tanımlar ve teoremler tanıtılmıştır. Bulgular bölümünün birinci kısmında tek indisli diziler için B istatistiksel  toplam süreci yardımıyla Korovkin tipi yaklaşım teoremleri modüler uzaylar üzerinde çalışılmış ve bu yeni

GERÇEKÇİ MATEMATİK EĞİTİMİNİN OLASILIK VE İSTATİSTİK ÖĞRENME ALANINA İLİŞKİN AKADEMİK BAŞARI, MOTİVASYON VE KALICILIK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

   Nicel verilerin değerlendirilmesinde matematik başarı testinden alınan puanların analizi için Karışık Ölçümler İçin ANOVA, motivasyon ölçeğinden alınan puanların analizi için ise parametrik olmayan testlerden Kruskal Wallis H testi ve Mann Whitney - U testleri kullanılmıştır. Yapılan analizlerin sonucu GME

VERİ ANALİZİNDE DOĞRU İSTATİSTİKSEL TESTİN BİLGİSAYAR YARDIMIYLA SEÇİLMESİ

  Araştırma, bir gerçeği ortaya çıkarmak, bir sorunu çözümlemek ve eldeki verileri arttırmak için bilimsel yöntem ve tekniklerden yararlanılarak yapılan düzenli çalışmadır. Araştırma sonucunda elde edilen verilerin doğru yorumlanabilmesi, araştırmanın amaca uygun şekilde yapılması ve analiz sırasında kullanılan istatistiksel testlerin doğru seçilmesine

Sağlık Harcamaları İstatistikleri 2016

Sağlık harcamaları, 2016 yılında %14,5 oranında artarak, 119 milyar 756 milyon TL’ye ulaştı. Cari sağlık harcamasının toplam sağlık harcaması içindeki payı, 2015 yılında %92,6 iken, 2016 yılında %94 oldu.

TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜNDE BÜTÜNLEŞİK PAZARLAMA İLETİŞİMİ ÇABALARI; MEDTRONİC MEDİKAL FİRMASI ÖRNEĞİ

Bu çalışmada; modern pazarlama anlayışı içerisinde yer alan bütünleşik pazarlama iletişimi konusu ve pazarlama iletişimi faaliyetleri incelenmiştir. Geleneksel pazarlama faaliyetlerinin yetersiz kalması sebebiyle firmalar pazarlamaya yeni bir anlayış getirmek zorunda kalmış ve tek taraflı pazarlama faaliyetlerinden vazgeçerek diyalog unsurunun ve iletişimin ön plana çıktığı

SÜRDÜRÜLEBİLİR SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI VE SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI ETKİNLİĞİNİN ÖLÇÜMÜ

Bilgi teknolojileriyle birlikte hayatımıza giren ve önemli yer edinen sosyal medya, her yaştan pek çok kullanıcının sosyal çevresini genişletme, iletişim kurma, bilgi edinme, bilgi ve deneyimlerini paylaşma ve boş zamanlarını değerlendirme gibi farklı amaçlarla kullandığı iletişim platformlarıdır. Son yıllarda sosyal medyanın yaygın olarak kullanılması,