Category Archives: Doktora Tezleri

FİLİSTİN HALKININ ULUSLARARASI HUKUK KAPSAMINDA BAĞIMSIZ BİR DEVLET KURMA VE KENDİ KADERİNİ TAYİN ETME HAKKI

Filistinlilerin öz vatanında bir İsrail Devleti’nin kurulmasından bu yana, Filistin halkına diğer ülke halklarına tanınan bağımsız devlet kurma ve kendi kaderini tayin etme hakkıyla ilgili düşünme fırsatı dahi verilmemişti. Bu nedenle Filistinliler, bazen askeri, bazen de siyasi mücadeleler ile haklarını

SERMAYE BİRİKİM REJİMLERİ VE DEVLET: TÜRKİYE VE ARJANTİN ÖRNEKLERİ (1945-1980)

Tümüyle gelişmiş kapitalizmi anlamaya dönük olarak geliştirilen kavramlardan gelişmekte olan iki ülkeyi karşılaştırmak için nasıl yararlanılabilir? DY yazarlarının da pek çok yerde vurguladıkları gibi, gelişmiş ülkeler için geliştirilen bir yaklaşımı  2 gelişmekte olan ülkelere de aynen uygulayarak, gelişmekte olan ülkelerde

LABOUR MARKETS, LABOUR RELATIONS AND THE STATE: A COMPARATIVE – HISTORICAL ANALYSIS OF ARGENTINA AND TURKEY, 2001-2015

   Argentina and Turkey witnessed in 2001 the most devastating economic crises in their recent histories. The post-crisis restructuring processes in these two countries implied important differences in terms of labour policy agendas in particular and development strategies in general.

EBEVEYN ÇOCUK HAKLARI TUTUM ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE ANNE BABALARIN ÇOCUK HAKLARINA YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Ebeveyn çocuk hakları tutumlarını konu alan araştırmalarda kullanılan ölçme araçları incelendiğinde; gerek Türkiye’deki gerekse uluslararası literatürde bu araştırmanın temel problemine cevap verebilecek bir ölçme aracı bulunamamıştır..

SİGARA İÇEN VE İÇMEYEN GİNGİVİTİSLİ BİREYLERDE PROBİYOTİK TABLET KULLANIMININ KLİNİK, MİKROBİYOLOJİK VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ

Sigaranın periodontal tedavi yanıtını olumsuz etkilediği bilinmekte ve bu etkisini engelleyecek yaklaşımlar araştırılmaktadır. Probiyotiklerin, kommensal florayı artırarak ve periodontopatojenlerin kolonizasyonunu önleyerek gingival enflamasyon ile ilişkili mikrobiyolojik geçişi engellediği düşünülmektedir...

SÜTÜN TİYOSİYANAT İÇERİĞİ VE TİYOSİYANATIN SÜTLERİN MİKROBİYOLOJİK KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

  Bu çalışma, süt endüstrisinde doğal antimikrobiyel sistem olarak tanımlanan laktoperoksidaz sistemin (LPS) bileşenlerinden biri olan tiyosiyanatın çiğ ve içme sütlerindeki miktarlarını, çeşitli işlemlerin tiyosiyanat miktarına etkilerini ve laktoperoksidaz sistem aktivasyonunun çiğ sütün mikrobiyolojik kalitesi üzerine etkisini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir...

Ülkelerin inovasyon performansının ölçülmesinde yapay sinir ağları, bulanık DEMATEL tabanlı analitik ağ süreci ve ağırlık kısıtlı veri zarflama Analizi

Çevresel değişimlerin hız kazandığı günümüz koşullarında rekabet ortamı uluslararası seviyeye taşınmış ve ülkeler de birbirleriyle rekabet eder konuma gelmeye başlamıştır. Ülkelerin diğer ülkelere göre güçlü bir ekonomik sisteme sahip olması ve sürdürülebilir bir büyüme elde etmesi için son yıllarda önem

Muhasebe Hilelerinin Ortaya Çıkarılmasında Ve Önlenmesinde Bağımsız Denetimin Rolü ve Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

Temel denetim amacının dönemlere göre değişkenlik göstermesi ve dolayısıyla farklı sorumluluk tanımlamaları yapılması üzerine düzenleyici ve denetleyici kuruluşların konuya nasıl baktıkları önem kazanmaktadır, çünkü kamuyu en geniş paydada temsil eden ve konuyla ilgili yasa ve standartların oluşturulmasında birinci derecede etki

OBEZ KADINLARDA HDL’NİN OKSİDASYONA KARŞI KORUYUCULUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

PINAR ÇETİNALP DEMİRCAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SAĞ. BİL. ENST. BİYOKİMYA ANABİLİM DALI DOKTORA TEZİ İSTANBUL-2006 OBEZ KADINLARDA HDL’NİN OKSİDASYONA KARŞI KORUYUCULUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ