Category Archives: Yüksek Lisanz Tezleri

ULUSLARARASI HUKUK VE TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ AÇISIYLA İNCİRLİK ÜSSÜ’NÜN KULLANIMINA DAİR BAZI TESPİTLER

Bu çalışmada uluslararası hukuk ve Türkiye-ABD ilişkileri bağlamında eleştirel bir bakış açısıyla İncirlik Üssü’nün kullanımına dair bazı tespitler ele alınmaya çalışılmıştır. Tezin amacıkuruluşundan itibaren Türkiye-ABD ilişkilerinde temel unsur olarak yer alan İncirlik Üssü’nün, hukuki statüsünü bu statü kapsamında uluslararası hukuk

ULUSLARARASI HUKUKTA İNSANİ MÜDAHLE VE IRAK ÖRNEĞİ

İnsani müdahalenin konusu Birleşmiş Milletler Antlaşması’nda kuvvet kullanımının yasaklanması ile gerçekleşmiştir. Kuvvet kullanımının yasaklanması ile birlikte, eskiden var olan tüm kuvvet kullanma yöntemleri gibi insani müdahale de bu yasağın kapsamında kalmıştır. BM Antlaşması gereğince çözmeye zorlamayacağını ifade eden madde

ULUSLARARASI HUKUKTA DENİZ YOLUYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN YASA DIŞI GÖÇ İLE MÜCADELE

Bu çalışmada, deniz yoluyla gerçekleştirilen yasa dışı göç ile mücadele alanındaki uluslararası düzenlemeler incelenmiş ve mücadele kapsamında devletlerin yetki ve yükümlülüklerinin hukukî çerçevesi çizilmiştir. Devletler açısından istenmeyen bir durum olan yasa dışı göçün uluslararası niteliği ve gerçekleştiği bölgede birden fazla

ULUSLARARASI HUKUKTA NÜKLEER PROGRAMLAR: İRAN ÖRNEĞİ

 Enerji, gelişmiş ve gelişmekte olan bütün ülkelerde ekonomik faaliyetlerin önde gelen koşuludur. 18. Yüzyıldan itibaren, teknoloji, iletişim ve sanayi sektöründe, çok önemli bilimsel ve teknik gelişmeler yaşanmıştır. Nükleer enerjinin keşfi bu gelişmelerin en önemlilerinden biri olmuştur. Tükenmekte olan fosil kaynaklara

PROHIBITED WEAPONS IN INTERNATIONAL LAW AND AIR FORCE IMPLICATIONS

 In my study, the implications of prohibited or restricted weapons in international law are examined in the field of international relations with their applications in air forces. The law of weaponry has an important place as a sub-branch of international

ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM, DEĞİŞİM YÖNETİMİ VE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞLAR ÜZERİNE ÖRNEK BİR UYGULAMA

    Küreselleşen dünyamızda ve günümüzün hızla değişen koşulları arasında, işletmelerin faaliyetlerini, gelişmelerini ve rekabet avantajlarını sürdürebilmeleri için örgütsel değişim uygulamaları ve örgütsel değişim türlerinden biri olan teknolojik değişim ve gelişmeleri sürekli ve yakından takip etmeleri gerekmektedir. Teknolojik değişim uygulandığı işletmelerde çalışanların

ÖRGÜTLERDE YAŞANAN ROMANTİK İLİŞKİLER: ÖRGÜTSEL DAVRANIŞLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE YÖNELİK ALGILAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  Bu tez çalışması, işyerinde yaşanan romantik ilişkiler sonucunda ortaya çıkan davranış değişikliklerine yönelik algıları araştırmaktadır. Değişikliği incelenen davranışlar iş performansı, iş doyumu, motivasyon ve örgütsel bağlılıktır. Bu amaçla aşkın temeli olan bağlanma kuramı, işyerinde yaşanan romantik ilişkiler, konuyla ilgili kuramlar,

MOBBİNGİN ÖRGÜTSEL DAVRANIŞLARLA İLİŞKİSİ: ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, İŞ DOYUMU, TÜKENMİŞLİK VE LİDERLİK ALGISINA YÖNELİK BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI

   Amaç: Bu çalışmanın temel amacı, mobbingin örgütsel davranışlar üzerindeki etkisini test etmektir. Bu çerçevede daha önce yapılan çalışmaların sonuçlarına göre belirlenen hipotezler meta-analiz yöntemiyle test edilmiştir. Yöntem: Bu çalışmada meta- analiz yöntemi kullanılarak mobbingin örgütsel davranışlar üzerindeki etkisi test

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ BENİMSEDİKLERİ LiDERLİK TARZLARI İLE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞLARIN İLİŞKİSİ

 Bu çalışmada hastane çalışanlarının örgüt içerisinde benimsedikleri liderlik tarzlarının, yaşın, cinsiyetin ve hastanede çalışılan toplam sürenin örgütsel davranışlar üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu kapsamda, örgütsel davranış boyutları çalışanların iş ve pozisyon tanımlamaları, memnuniyet düzeyleri, motivasyon düzeyleri, örgüt içi liderlik duygu

THE IMPACT OF THE EUROPEAN SOVEREIGN DEBT CRISIS ON THE TURKISH BUSINESS PEOPLE’S PERCEPTIONS ABOUT THE EU – TURKEY’S CUSTOMS UNION

 Whether Turkey’s high and fast economic growth is a result of the Customs Union between Turkey and the EU or not has been among one of the most discussed topics in Turkey. This controversial issue in recent years is escalated

GÜMRÜK BİRLİĞİ VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ

     Sanayileşmiş ülkeler başta olmak üzere birçok ülke 1950'lerden sonra dünya ticaretinde görülen değişikliklere uyum sağlamak ve bu değişikliklerin avantajından faydalanabilmek için iktisadi bütünleşme sürecine girmişler ve çeşitli organizasyonların içerisinde yer almışlardır. Bu organizasyonların içinde en dikkat çekeni ise

GÜMRÜK BİRLİĞİNİN TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARETİNE ETKİLERİ/STATİK VE DİNAMİK ETKİLER

Gümrük birliği antlaşmaları her ülke için olumlu yada olumsuz etki edeceği beklenmez. Gümrük birliğinde amaç anlaşmaya taraf ülkeler arasında dış ticareti serbestleştirmek ve artırmaktır. Fakat bazı durumlarda taraf ülkeler arasında anlaşma neticesinde beklenildiği gibi bir sonuç vermeyebilir. Bu çalışma da