Sayfalar12345...102030...Son »

 

ANALYSIS OF ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR STUDIES IN TURKEY

 This study aims to analyze the graduate theses on organizational behavior studied in Turkish Social Sciences Institutes and Educational Sciences Institutes in frame of determined criteria list and reveal the existing condition of thesis on organizational behavior using Electronic Archive of Turkish

POZİTİF ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ DEĞİŞKENLERİ İLE YENİ ARAŞTIRMA MODELLERİ GELİŞTİRME ARAYIŞLARI

 Bu araştırmanın amacı, yazında 2000’li yıllardan sonra önemi giderek artan pozitif örgütsel davranış değişkenlerinin (ümit, iyimserlik, dayanıklılık ve öz-yeterlilik) işletmeler açısından önemini vurgulayarak, çalışan davranışları üzerindeki etkilerini ortaya koymaktır. Araştırma modeli çerçevesinde, pozitif örgütsel davranış değişkenleri ile ilişkili olabilecek iki olumsuz çalışan davranışı (“sinizm”

Göreve ve İnsana Yönelik Liderlik Tarzlarının Örgütsel Bağlılık, İş Performansı ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkileri

   Bu çalışma, liderlik tarzlarının çalışan tutumları üzerindeki etkisini incelemektedir. Bu kapsamda çalışmada, göreve yönelik liderlik ile insana yönelik liderliğin örgütsel bağlılık, iş performansı ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkileri incelenmektedir. Araştırma sonuçları liderin göreve yönelik ilgisinin çalışanların örgütsel bağlılığını pozitif yönde etkilediğini

Türkiye’de Örgütsel Davranış Araştırmalarındaki Yönelimler: Ulusal Yönetim Ve Organizasyon Kongresi Örneği

 Örgüt içindeki çalışanların gösterdikleri gayret, sahip oldukları bilgi, beceri ve yetenekler örgütlerin amaçlarına ulaşmasını etkilemektedir. Sadece örgüt içindeki çalışanlar değil, çalışanların birbirleriyle olan etkileşimleri de örgütlerin verimliliği, kârlılığı ve uzun ömürlülüğü üzerinde belirleyici olmaktadır. Bu nedenle örgütü etkileyen birey ve grupların davranışlarını

ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM, DEĞİŞİM YÖNETİMİ VE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞLAR ÜZERİNE ÖRNEK BİR UYGULAMA

    Küreselleşen dünyamızda ve günümüzün hızla değişen koşulları arasında, işletmelerin faaliyetlerini, gelişmelerini ve rekabet avantajlarını sürdürebilmeleri için örgütsel değişim uygulamaları ve örgütsel değişim türlerinden biri olan teknolojik değişim ve gelişmeleri sürekli ve yakından takip etmeleri gerekmektedir. Teknolojik değişim uygulandığı işletmelerde çalışanların

ÖRGÜTLERDE YAŞANAN ROMANTİK İLİŞKİLER: ÖRGÜTSEL DAVRANIŞLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE YÖNELİK ALGILAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  Bu tez çalışması, işyerinde yaşanan romantik ilişkiler sonucunda ortaya çıkan davranış değişikliklerine yönelik algıları araştırmaktadır. Değişikliği incelenen davranışlar iş performansı, iş doyumu, motivasyon ve örgütsel bağlılıktır. Bu amaçla aşkın temeli olan bağlanma kuramı, işyerinde yaşanan romantik ilişkiler, konuyla ilgili kuramlar,

MOBBİNGİN ÖRGÜTSEL DAVRANIŞLARLA İLİŞKİSİ: ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, İŞ DOYUMU, TÜKENMİŞLİK VE LİDERLİK ALGISINA YÖNELİK BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI

   Amaç: Bu çalışmanın temel amacı, mobbingin örgütsel davranışlar üzerindeki etkisini test etmektir. Bu çerçevede daha önce yapılan çalışmaların sonuçlarına göre belirlenen hipotezler meta-analiz yöntemiyle test edilmiştir. Yöntem: Bu çalışmada meta- analiz yöntemi kullanılarak mobbingin örgütsel davranışlar üzerindeki etkisi test

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ BENİMSEDİKLERİ LiDERLİK TARZLARI İLE ÖRGÜTSEL DAVRANIŞLARIN İLİŞKİSİ

 Bu çalışmada hastane çalışanlarının örgüt içerisinde benimsedikleri liderlik tarzlarının, yaşın, cinsiyetin ve hastanede çalışılan toplam sürenin örgütsel davranışlar üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu kapsamda, örgütsel davranış boyutları çalışanların iş ve pozisyon tanımlamaları, memnuniyet düzeyleri, motivasyon düzeyleri, örgüt içi liderlik duygu

THE IMPACT OF THE EUROPEAN SOVEREIGN DEBT CRISIS ON THE TURKISH BUSINESS PEOPLE’S PERCEPTIONS ABOUT THE EU – TURKEY’S CUSTOMS UNION

 Whether Turkey’s high and fast economic growth is a result of the Customs Union between Turkey and the EU or not has been among one of the most discussed topics in Turkey. This controversial issue in recent years is escalated

GÜMRÜK BİRLİĞİ VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ

     Sanayileşmiş ülkeler başta olmak üzere birçok ülke 1950'lerden sonra dünya ticaretinde görülen değişikliklere uyum sağlamak ve bu değişikliklerin avantajından faydalanabilmek için iktisadi bütünleşme sürecine girmişler ve çeşitli organizasyonların içerisinde yer almışlardır. Bu organizasyonların içinde en dikkat çekeni ise

GÜMRÜK BİRLİĞİNİN TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARETİNE ETKİLERİ/STATİK VE DİNAMİK ETKİLER

Gümrük birliği antlaşmaları her ülke için olumlu yada olumsuz etki edeceği beklenmez. Gümrük birliğinde amaç anlaşmaya taraf ülkeler arasında dış ticareti serbestleştirmek ve artırmaktır. Fakat bazı durumlarda taraf ülkeler arasında anlaşma neticesinde beklenildiği gibi bir sonuç vermeyebilir. Bu çalışma da

GÜMRÜK BİRLİĞİ SONRASI REEL DÖVİZ KURU DEĞİŞİMLERİNİN TÜRKİYE’NİN ÖDEMELER DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

Bu çalışmada, Türkiye’de Gümrük Birliği Kararı’nın yürürlüğe girdiği 1996 yılından itibaren reel döviz kuru değişimlerinin ödemeler dengesi üzerinde yarattığı etkilerin ortaya konması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda 1996-2015 dönemine ilişkin seriler hem bir bütün olarak tek dönem halinde, hem de 2001 yılında