Sayfalar12345...102030...Son »

 

Labour Market Mismatch and Labour Productivity

This paper explores the link between skill and qualification mismatch and labour productivity using cross-country industry data for 19 OECD countries. Utilising mismatch indicators aggregated from micro-data sourced from the recent OECD Survey of Adult Skills (PIAAC), the main results

OKUL ÖRGÜTLERİNDE MOBİNGE MARUZ KALAN ÖĞRETMENLERİN BAŞA ÇIKMA DAVRANIŞINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (ESKİŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ)

Bu çalışmada mobinge maruz kalan öğretmenler beş aşamalı bir içerik analizi yoluyla incelenmektedir. Araştırma verileri, 2014-2015 eğitim öğretim yılında, Eskişehir ilindeki eğitim kurumlarında görev yapmakta olan yönetici ve öğretmenlerden toplanmıştır. Ön görüşme sonucunda 10 öğretmen mobinge maruz kaldığını ifade etmiştir. Okullarda,

Mobing, Algılanan Örgütsel Adalet ve Tükenmişlik İlişkileri Üzerine Bir Alan Araştırması

 Özet: Bu çalışmada, mobing, tükenmişlik ve algılanan örgütsel adalet arasındaki ilişkilerin bankacılık sektöründe incelenmesi amaçlanmıştır. Modeli test etmek amacıyla demografik değişkenler dışında 35 soruluk bir ölçek kullanılmıştır. Araştırmanın verileri Diyarbakır, Batman ve Mardin illerinde faaliyet gösteren bankaların (kamu, özel ve

OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI PSİKOLOJİK YILDIRMA DAVRANIŞLARI (MOBİNG) VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİ (ADIYAMAN İLİ ÖRNEĞİ)

  Araştırmanın evrenini, anaokulu ve okul öncesi Adıyaman merkez ilçesindeki öğretmenler oluşturmaktadır. Örneklem olarak, Adıyaman devlet okullarında görev yapan gönüllü 110’u bayan, 20’si erkek 130 öğretmenden oluşturmaktadır. Araştırmada, anaokulu ve okul öncesinde çalışan öğretmenlerin karşılaştıkları yıldırıcı davranışların (Mobbing) iş doyumu arasındaki

HASTANE ÇALIŞANLARINDA MOBİNG’İ (PSİKOLOJİK ŞİDDET’İ) ETKİLEYEN UNSURLAR

 Bu çalışmanın amacı, Şanlıurfada Özel Bir Hastane çalışanlarının, psikolojik şiddet maruziyetinin, demografik değişkenler karşısında değişim gösterip göstermediğini saptamaktır. Araştırmanın evreni, Şubat 2016'da Şanlıurfa Şanlıurfada Özel Bir Hastane ’nin 8/5 vardiyasındaki temizlik personeli, sekreter, hemşire, güvenlik ve diğer olarak 5

HEMŞİRELİKTE MOBBİNG YAŞAMA DURUMUNUN KURUMSAL BAĞLILIK VE KURUMSAL GÜVENE ETKİSİ

Araştırma Mart- Haziran 2015 tarihleri arasında hastanede olan hemşireler üzerinde yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, Samsun‟da bir kamu hastanesinde görev yapan 450 hemşire oluşturmaktadır. Aratırmada örneklem seçimine gidilmemiş, belirlenen tarihler arasında hastanede olan ve araştırmaya katılmayı kabul eden tüm hemşirelere ulaşılması hedeflenmiştir.

TÜRKİYE –RUSYA İLİŞKİLERİNDE YABANCI MİSYONLARIN DIŞ TİCARETE ETKİLERİ

  İki ülke arasındaki coğrafi yakınlık ülke ekonomilerinin birleşmesine sebebiyet veren bir faktör olarak bilinmektedir. Tarih boyunca Rusya ile Türkiye’nin yakın tavırları hem siyasette hem de ekonomik anlamda yakınlaşmalarına neden olmuştur. Ülkelerin yakınlıkları ise büyük bir ticari potansiyel yakalamalarına imkan sunmuştur.

AMERİKA KITASINDAKİ ÜLKELER İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ DIŞ TİCARET: EKONOMETRİK BİR ANALİZ

 Bu araştırmanın temel amacı Amerika kıtasındaki ülkeler ile Türkiye arasındaki ticaret hacmini etkileyen faktörleri analiz edilmektedir. Çalışma Amerika kıtasındaki ülkeler ve Türkiye arasındaki dış ticaret ilişkileri üzerine yapılmış ilk akademik ve ekonometrik çalışma özelliği taşımaktadır. Araştırmada hem Dünya Bankası Veritabanı

STRATEJİK DIŞ TİCARET POLİTİKALARI VE ULUSLARARASI REKABET GÜCÜ

  Bu çalışmada, stratejik dış ticaret politikaları üzerinde durulmuş,öncelikle tanımı, hangi amaçla, ne için ve ne zaman kullanılması gerektiği anlatılmış, dış ticaret teorisinde diğer modellerden ayıran özelliklerinden bahsedilmiş ve bu politikaların temelini oluşturan, Spencer ve Brender Modeli incelenmiştir. ..

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ ANLAŞMALARI KAPSAMINDA TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARET POLİTİKASI SAVUNMA ARAÇLARI

Dünya ticaretinde serbestleşme; büyüyen ve gelişen ekonomilerin artan üretim hacimleriyle tüm dünyayı potansiyel pazar haline getirme, bu doğrultuda yüksek ihracat hedefleri koyma, büyük miktarlı üretimlerle verimliliği arttırma, toplumlar için gelir ve refah artışı kaygı ve düşünceleriyle ortaya konmuş, benimsenmiş ve

1980 SONRASI KÜRESELLEŞMENİN TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARET YAPISINA ETKİLERİ

 21. yüzyılda hızla gelişen teknoloji ile birlikte artan üretim ve tüketim; sosyokültürel alanda değişimlerin yaşanmasına ve çok uluslu şirketlerle de idari anlamda değişimler yaşanmaya devam etmektedir. Bunlarla birlikte artık tek tip tüketici oluşturulmuş ve geleneksel ürünler ortadan kaldırılmış; tamamen

TRANSATLANTIC TRADE AND INVESTMENT PARTNERSHIP AND ITS POSSIBLE EFFECTS ON TURKISH FOREIGN TRADE

In recent years, European Union (EU) and the United States (US) change their trade policy and also they began negotiations for signing the most comprehensive free trade agreement. Its negotiations began in the second half of 2013 and called Transatlantic